Nota de premsa Nota de premsa

Tornar

Comunicat Oficial de l'AVL

València, 16 de juny del 2020

 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha tingut coneixement del contingut de la sentència dictada pel Tribunal Suprem en què anul·la diversos preceptes del Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat.

 

 

En primer lloc, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua vol manifestar que no compartix l’argumentació utilitzada pel tribunal referida a la falta de validesa jurídica del concepte «àmbit lingüístic». Este concepte està plenament assumit pel nostre ordenament jurídic en l’article 4 de la Llei 7/1998, de Creació de l’AVL, en el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa i la denominació de l’entitat del valencià, aprovat per la institució l’any 2005, i  per les definicions de valencià i català que figuren en el Diccionari normatiu valencià. Cal recordar que l’Estatut d’Autonomia, que forma part del bloc de constitucionalitat, determina que l’AVL és la institució de la Generalitat Valenciana que té la competència per a establir quina és la naturalesa i l’entitat del valencià. D’altra banda, el fet d’impedir la comunicació en la llengua compartida entre administracions públiques de diferents comunitats autònomes vulnera la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada i ratificada per Espanya.

A més, la sentència no protegix la igualtat dels ciutadans pel que fa als seus drets lingüístics, ja que impedix l’adopció de les mesures més bàsiques de foment de l’ús del valencià, les quals són una obligació per a totes les administracions i institucions públiques. La finalitat del Decret del Consell era assolir una presència equitativa de les dos llengües oficials en l’àmbit de l’Administració valenciana.

 

En vista de la sentència, que considerem contrària a la normalització del valencià, es fa evident una vegada més que hi ha una necessitat urgent d’establir el requisit lingüístic d’accés a la funció pública per a poder garantir el dret de tots els valencians a ser atesos i rebre els escrits administratius en la seua llengua preferent.

Finalment, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua dona suport al Consell en totes aquelles accions que puga emprendre per a la defensa de l’ús i la normalització del valencià en l’Administració Pública.

 

València, 16 de juny del 2020